YATIRIM TEŞVİKLERİ


1. TEŞVİK NEDİR?

Belirli ekonomik faaliyetlerin ve bölgelerin diğerlerine oranla daha fazla ve hızlı gelişmesini sağlamak amacıyla , kamu tarafından çeşitli yöntemlerle verilen maddi ve/veya gayri maddi destek, yardım ve özendirmeler olarak tanımlamaktadır.

Teşvikler özel ve seçici olmak zorundadır. Yatırımcıların karını artıracak türden olanlarla, maliyetlerini ve risklerini azaltacak türden de olabilir.

2.TEŞVİĞİN AMACI

 • Tasarrufları katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirmek,
 • Üretim ve istihdamı artırmak,
 • Uluslararası rekabet gücünü ve doğrudan yatırımları artırmak,
 • Araştırma - geliştirme içeriği yüksek bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımları özendirmek,
 • Cari açığın azaltılması,
 • Az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin genişletilmesi,
 • Teknoloji dönüşümü sağlayacak yatırımların desteklenmesi,
 • Kümelenme faaliyetlerinin teşvik edilmesi.


3.TEŞVİK BÖLGELERİ HARİTALARI4.TEŞVİK BÖLGE İLLERİ5.TEŞVİK SİSTEMİ

6. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEK UNSURLARI

KDV İstisnası
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Vergi İndirimi
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
Yatırım Yeri Tahsisi
Faiz Desteği
Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği (6. Bölge)
Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6. Bölge)
KDV İadesi (Stratejik Yatırımlar)

7.BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMA TABLOSU


%+15’ ler imalat sanayi yatırımlarında uygulanmaktadır.

8. FİRMANIN TÜM GELİRLERİNDEN VERGİ MUAFİYETİ UYGULAMASI

05 EKİM 2016 TARİHLİ RESMİ GAZETE
SAYI : 29848
KARAR SAYISI : 2016/9139

2016/9139 sayılı BKK ile hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmamak ve toplam yatırıma katkı tutarının %80 (imalat yatırımlarında %100 olarak uygulanmaktadır.) geçmemek üzere yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulanacağı kararlaştırılmıştır.

Asgari yatırıma başlama şartı da yürürlükten kaldırılmıştır.


9.ASGARİ YATIRIM TUTARLARI

Genel Teşvik Sistemi’nde asgari sabit yatırım tutarı;

I. ve II. Bölgelerde 1 Milyon TL
III., IV., V. ve VI. Bölgelerde 500 Bin TL’dir.
Büyük Ölçekli Yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarı yatırım konusuna göre farklılık göstermekle birlikte, asgari 50 Milyon TL olarak belirlenmiştir.
Stratejik Yatırımlar için belirlenen asgari sabit yatırım tutarı 50 Milyon TL’dir.
Bölgesel Teşvik Uygulamaları için ise asgari 500.000 TL’den başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir il için ayrı ayrı belirlenmiştir.

10.ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR

10.1.4. BÖLGE ORTA-YÜKSEK TEKNOLOJİ YATIRIM KONULARI
.
 • Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı (ilaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı hariç),
 • B.Y.S. Makine ve Teçhizat İmalatı,
 • Elektrik Motoru, Jeneratör ve Transformatörlerin İmalatı,
 • Elektrik Dağıtım ve Kontrol Cihazları İmalatı,
 • Starter Pistonlu Motorlar İçin Kurşun Asitli Akümülatörler,
 • Nikel-Kadmiyum, Nikel-Demir ve Diğer Elektrik Akümülatörleri,
 • B.Y.S. Elektrikli Teçhizat İmalatı,
 • Motorlu Kara Taşıtları İmalatı,
 • Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ile Vagonlarının İmalatı,
 • Motosiklet İmalatı,
 • Sakat Taşıyıcıları İmalatı.


10.2. 5. BÖLGE DESTEKLERİNDEN YARARLANAN YATIRIM KONULARI
 • Denizyolu veya havayolu ile yük veya yolcu taşımacılığı yatırımları,
 • Demiryolu yatırımları,
 • Test merkezleri, rüzgar tüneli (otomotiv, uzay veya savunma sanayi) yatırımları,
 • Turizm konaklama yatırımları,
 • Asgari 50 bin m2 kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları,
 • Savunma alanındaki yatırımlar,
 • Maden istihraç yatırımları,
 • Eğitim yatırımları (Kreş, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite)
 • B.S.T.B. TÜBİTAK, KOSGEB ve AR-GE çıktıları üretim yatırımları,
 • Motor aksamları, otomotiv elektroniğine yönelik yatırımlar,
 • Madenlerin girdi olarak kullandığı elektrik üretimi yatırımları,
 • Enerji verimliliği projesine yönelik yatırımlar,
 • Geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar,
 • Asgari 50 milyon TL (LNG) ve doğal gaz depolama yatırımları,
 • Karbon elyaf üretimine yönelik yatırımlar,
 • (OECD) Teknoloji yoğunluk tanımına göre ileri teknoloji sanayi yatırımları,
 • Geçerli arama ruhsatına sahip maden arama yatırımları,
 • Yenilenebilir enerji üretimine yönelik türbin ve jeneratör imalatı ile rüzgar enerjisi kanat imalatı yatırımları,
 • Direk soğutmalı slab döküm, alüminyum yassı mamul üretimi entegre yatırımları,
 • Asgari 5 milyon TL tutarındaki 25 dekar ve üzeri yurtiçinde üretilen sera yatırımları (bilgisayar kontrollü iklimlendirme, sulama, gübreleme ve ilaçlama sistemi ihtiva eden),
 • Asgari 5.000 büyükbaş süt yönlü, 10.000 büyükbaş et yönlü entegre hayvancılık yatırımları,
 • Wellness yatırımları,
 • Asgari 500 milyon TL tutarındaki orta yüksek yatırımları (EK-6),
 • Test ve araştırma merkezi birimlerinin yer aldığı laboratuvar kompleksi yatırımları,
 • Nükleer enerji santrali yatırımları,
 • Lisanslı Depoculuk yatırımları.


11.ÖNCELİKLİ YATIRIMLARA ÖRNEK

11.1. 5. BÖLGE DESTEKLERİNDEN YARARLANAN YATIRIM KONULARI
Şimdi bir örnekle bu Teşviklerden Yatırımcı nasıl faydalanır? Ne kadar FAYDA TEMİN eder, görelim!

5.000.000 TL tutarında bir yatırım yaptığımızı düşünelim. Bunun 2.500.000 TL si, inşaat, 2.500.000 TL si de Makine teçhizat olduğunu varsayalım. Buna göre bu yatırımı 5 bölge yatırım desteklerine göre değerlendirelim.

VERGİ İNDİRİMİ KATKISI :

5.000.000 TL * % 40 = 2.000.000 TL (yatırıma katkı oranı % 40 azami oran olarak uygulandığından)(imalat sanayinde %+15 ilave katkı) NET KATKI SAĞLAR. Yıllık ödenmesi gereken verginin % 100’ü ( imalat yatırımlarında ) muaf olur. Bu % 100’lük ödenmeyen kısım 2.000.000 TL’ye ulaşıncaya kadar yılla sınırlama olmadan uygulanır.

SGK PRİM DESTEĞİ ;

Bu ölçütlerdeki bir yatırımda ortalama 50 personel istihdam edilir. Personel başı devlet katkısı 600 TL’ dir. Buna göre ; 55 KİŞİ * 600 (ortalama) TL/Kişi * 12 Ay/Yıl * 7 Yıl = Toplam 2.772 .000 TL’dir. Bu kalemde (üst sınır %35) 1.750.000 TL devletin katkısı olur.

FAİZ DESTEĞİ:

Proje bedelinin % 70’ ine kadar kredi kullanılabilir. Bu da 3.500.000 TL tutar kredi maliyetinin % 5’ i devlet tarafından karşılanır. Bankalardan ve faizsiz kurumlardan destek açısından bir fark yoktur. Buna göre:

3.500.000 * % 5 * 5 yıl = 875.000 TL bu kalem de devlet katkısı sağlanmış olur. (maksimum 1.400.000 TL)

KDV ve Diğer Destekler:

2.500.000 TL makine teçhizat üzerinden uygulanır. % 18 KDV tüm makine teçhizat için bir katkı sağlanır. ayrıca gümrük fon vs., ithal makine teçhizat için de %2’lik bir katkı söz konusu olur. Yani makine teçhizat tutarı üzerinden 2.500.000 TL * %20 = 500.000 TL de bu kalemde katkı sağlanmış olur. Aynı zamanda makine teçhizat ithalinde ise KDV ve fondan muaftır.

ARSA TAHSİSİ DESTEĞİ;

Kalem olarak reel ölçülemediği için getirisini sıfır olarak kabul ediyoruz.

BU VERİLERE GÖRE DEVLETİN 5. BÖLGEDEKİ YATIRIMA KATKISI AŞAĞIDAKİ GİBİ OLACAKTIR;
İmalat Dışı İmalat
1. VERGİ İNDİRİMİ KATKISI 2.000.000 TL 2.750.000 TL
2. SGK PRİM PAYI KATKISI 1.750.000 TL 1.750.000 TL
3. FAİZ DESTEĞİ KATKISI 875.000 TL 875.000 TL
4. KDV.GM. VRHİ. KATKISI 500.000 TL 500.000 TL
5. KDV İADESİ
İmalat sanayi yatırımlarında inşaat KDV’si YMM raporu ile geri alınabilecektir.
450.000 TL
TOPLAM: 5.125.000 TL 6.325.000 TL


12.KAPSAM DIŞI HARCAMALAR

 • Önceden gerçekleştirilmiş harcamalar,
 • Hammadde, aramalı, işletme malzemesi,
 • 2. el yerli makine-teçhizat,
 • Taşıtlar(uçak ve helikopter dahil),
 • Porselen-Seramik-Camdan mamul mutfak eşyası,
 • Sektörel özellikler dikkate alınarak proje bazında belirlenecek harcamalar,
 • İnşaat malzemeleri (makine teçhizat listelerinde).


13.GEREKLİ EVRAKLAR LİSTESİ


AR-GE & TASARIM MERKEZİ


1- AR-GE & TASARIM MERKEZİ

1.1.AR-GE MERKEZİ

1-Sürdürülebilir Ar-Ge Projeleri
2-15 (30) TZE Ar-Ge Personeli
3-Tek Bir Fiziki Alan
1.2.TASARIM MERKEZİ

1-Sürdürülebilir Tasarım Projeleri
2-10 TZE Tasarım Personeli
3-Tek Bir Fiziki Alan

2.AR-GE MERKEZLERİ

-Ar-Ge Merkezinde araştırmacı ve teknisyen statüsünde çalışacak en az 15 (30) Tam Zaman Eşdeğer Ar-Ge personeline sahip olunması
- Ar-Ge Merkezlerinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekan içinde yer alması
- Ar-Ge veya Tasarım faaliyetlerinin yurtiçinde gerçekleştirilmesi
- Ar-Ge ve destek personelinin Ar-Ge Merkezinde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olunması
- Ar-Ge Merkezinde Ar-Ge veya tasarım projelerinin bulunması

2.1. AR-GE FAALİYETİ NEDİR?

-Bilgi dağarcığının artırılması ve üretilen bilginin yeni süreç tasarlamak üzere kullanılması
-Bilgi dağarcığının artırılması ve üretilen bilginin yeni sistem tasarlamak üzere kullanılması
-Bilgi dağarcığının artırılması ve üretilen bilginin yeni uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması
-Bilimsel esaslar, sistematik temel çerçevesinde yapılmış
-Özgün çıktı / deneysel, bilimsel teknik içerik taşıyan

2.2. AR-GE PROJESİ NEDİR?

– Amaç ve kapsamı olan – Genel ve teknik tanımı oluşturulan – Süresi, bütçesi belirlenmiş – Ar-Ge faaliyetlerinin her safhası belirlenmiş – Bilimsel esaslar çerçevesinde araştırmacı tarafından yürütülen proje

2.3. AR-GE PERSONELİ KİMDİR?

Ar-Ge Personeli: Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli araştırmacı ve teknisyenler.
Ar-Ge Personeli= Araştırmacı + Teknisyen
Araştırmacı:
-Projelerin gerçekleştirilmesi ve yönetilmesi sürecinde yer alan
-En az lisans derecesine sahip kişiler
Teknisyen:

-Meslek lisesi veya meslek yüksekokullarının tasarım, teknik, fen veya sağlık bölümlerinden mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kişiler.

3. TASARIM MERKEZLERİ

-Tasarım Merkezinde tasarımcı ve teknisyen statüsünde çalışacak en az 10 Tam Zaman Eşdeğer Tasarım personeline sahip olunması
- Tasarım Merkezlerinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekân içinde yer alması
- Tasarım faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi
- Tasarım ve destek personelinin Tasarım Merkezinde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olunması
- Tasarım Merkezinde tasarım projelerinin bulunması
3.1. TASARIM FAALİYETİ NEDİR?

Tasarım Faaliyeti:

Ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi, aynı zamanda katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyelini haiz sistematik faaliyetlerin tümüdür.

YARARLANAN SEKTÖRLER

-SANAYİCİLER
-SANAYİ DIŞI ALANDA YER ALAN SEKTÖRLER (NACE 2’ye GÖRE)

-59.11 - Sinema Filmi, Video ve Televizyon Programları Yapım Faaliyetleri
-59.12 - Sinema Filmi, Video ve Televizyon Programları Çekim Sonrası Faaliyetleri
-74.10 - Uzmanlaşmış Tasarım Faaliyetleri
-90.02 - Gösteri Sanatlarını Destekleyici Faaliyetler
3.2. TASARIM FAALİYETİ NEDİR?

-Katma Değer ve Rekabet Avantajı Yaratma Potansiyelini Haizseniz
-Ürün veya Ürünlerin İşlevselliğini Artırma, Geliştirme, İyileştirme ve Farklılaştırmaya Yönelik faaliyette bulunuyorsanız
-Yenilikçi Faaliyetler yürütüyorsanız

4. ÜRÜN İŞLEVSELLİĞİ

Ürünlerin gördüğü iş, iş görme yetisi, görev ve fonksiyonlarıdır. İşlevsellik, her bir ürün bazında farklılık gösterebilir.
-Ürünün işlevselliği, ürünün teknik çıktılarına dayalı oluşturulabilir.
-Ürünün işlevselliği, görselliğin önemli olduğu ürünlerde bu husus dikkate alınarak oluşturulabilir.
-Ürünün işlevselliği, mümkün olduğunca somut ve ölçülebilir olmalıdır.
-Ürünün işlevselliği, katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyeli dikkate alınarak oluşturulmalıdır.

5. TASARIM PROJESİ NEDİR?

– Amaç ve kapsamı olan
– Genel ve teknik tanımı oluşturulan
– Süresi, bütçesi belirlenmiş
– Tasarım faaliyetlerinin her safhası belirlenmiş
– Bilimsel esaslar çerçevesinde tasarımcı tarafından yürütülen projelerdir.

5.1. TASARIM PROJELERİNE BAKIŞ

-İşlevsellik Tanımlanmalıdır.
-Bu işlevselliğin hangi tasarım faaliyetleri ile gerçekleştirileceği belirlenmelidir.
-Tasarım projesiyle bu işlevselliğe yapılan katkı ortaya net şekilde konulup detaylı olarak anlatılmalıdır.
- Ortaya konan katkı, çıktılar ile somutlaştırılmalıdır.

6. TASARIM PERSONELİ KİMDİR?

- Tasarım Personeli: Tasarım faaliyetlerinde doğrudan görevli tasarımcı ve teknisyenler
Tasarım Personeli= Tasarımcı + Teknisyen
Tasarımcı:

- Projelerin gerçekleştirilmesi ve yönetilmesi sürecinde yer alan
- Üniversitelerin; mühendislik, mimarlık veya tasarım ile ilgili bölümlerinden mezun
- En az lisans derecesine sahip kişiler ile tasarım alanlarından herhangi birinde en az lisansüstü eğitim derecesine sahip kişiler
Teknisyen:

- Meslek lisesi veya meslek yüksekokullarının tasarım, teknik, fen veya sağlık bölümlerinden mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kişiler.

7. AR-GE MERKEZİ TASARIM MERKEZİ DESTEK ORANLARI

Ar-Ge Merkezi Tasarım Merkezi
%100 ARGE İNDİRİMİ TASARIM İNDİRİMİ %100
%80-95 GELİR VERGİSİ İSTİSNASI GELİR VERGİSİ İSTİSNASI %80-95
%50 SGK İŞVEREN HİSSESİ TEŞVİĞİ SGK İŞVEREN HİSSESİ TEŞVİĞİ %50
%100 DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI %100
%100 GÜMRÜK VERGİSİ İSTİSNASI GÜMRÜK VERGİSİ İSTİSNASI %100
8. AR-GE VE TASARIM İNDİRİMİ

8.1 KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ
Kanun kapsamındaki Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde gerçekleştirilen Ar-Ge, yenilik ve tasarım harcamalarının tamamı (100%) ticari kazancın tespitinde Kurumlar Vergisi Matrahı üzerinden indirim konusu yapılır.

PERSONEL ÜCRETLERİNE İLİŞKİN İSTİSNALAR

8.2 AR-GE VE TASARIM MERKEZİNDE ÇALIŞAN
-AR-GE Tasarım, Yazılım ve Destek Personelinin,
-Görevlerle ilgili ücretleri,
-31.12.2023 tarihine kadar

8.3 PROJE KAPSAMINDA

-Merkez dışında geçen bakanlar kurulu kapsamında belirlenen süreler dahil olmak üzere

8.4 VERGİ MUAFİYETİ

-Gelir Vergisi %80-90-95
-SGK İşveren Prim Desteği %50
-Damga Vergisi %100
-Gümrük Vergisi %100

9. AR-GE REFORM PAKETİ

9.1. SİPARİŞE DAYALI AR-GE VE TASARIM PROJELERİ9.2. DIŞARIDA GEÇİRİLEN SÜRELER DESTEK KAPSAMINDA

AR-GE Tasarım

-Laboratuvar, Analiz, Test ve Deney Çalışmaları,
-Saha Araştırmaları,
-AR-GE / Tasarım Merkezlerinde Yapılan Çalışmalar,
-Prototip Geliştirme Faaliyetleri,
-Bilimsel Etkinlikler
9.3. DIŞARIDA GEÇİRİLEN SÜRELER ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM)

-1,5 yıl yüksek lisans,
-2 yıl doktoraA

9.4. UYGULAMA ESASLARI

-İşletme BSTB’yi Bilgilendirir.
-BSTB, değerlendirir ve olumlu dönüşünü işletmeye bildirir.

10. EK PERFORMANS KRİTERLERİ

-Uluslararası destekli proje sayısı
-Toplam araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı Lisansüstü dereceli araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı
-Ar-Ge sonucu ortaya çıkan yeni ürünlerden elde edilen cironun toplam ciroya oranı
-Ar-Ge veya tasarım harcamasının toplam ciro içindeki payı
-Tescil edilen ulusal veya uluslararası patent sayısı

11. AR-GE REFORM PAKETİ

11.1. AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİ

-Temel Bilimler*,
-Siparişe göre AR-GE VE TASARIM,
-Tek pencere,
-Dışarıda geçirilen süreler,
-Performansa dayalı ek indirim,
-Yabancı uyruklu personel,
-Öğretim üyesi,
-Teknoloji geliştirme bölgesi
*YALNIZCA AR-GE MERKEZLERİ

AR-GE/TASARIM İçin Tıklayınız...

MEVZUATKOSGEB DESTEKLERİ


KOSGEB DESTEKLERİ

KOBİ MİYİM?KOBİ İSEM NEREDEN BAŞLAMALIYIM?

- KOSGEB’e Kayıt
- KOBİ Beyannamesi
- Beyanname Kontrol
- Destek Başvuru

A. GİRİŞİMCİLİK DESTEKLERİ

1. GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
1.1. YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ

Bu programın amacı, ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamaktır.1.2. İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ (İŞGEM) DESTEĞİ2. GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI

Destek programının amacı, girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek, başarılı iş planlarını/iş modellerini ödüllendirmek, girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası işbirliğini arttırmak, yeni kurulan işletmelerin en kırılgan oldukları dönemde hayatta kalma oranının arttırılmasına katkı sağlayacak yapıların ve ulusal plan ve programlar doğrultusunda yeni işletmelerin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamaktır.

2.1. Geleneksel Girişimci Desteği

Kuruluş desteği kapsamında geri ödemesiz olarak gerçek kişi statüsünde ve başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde kurulmuş olan işletmelere destek sağlanmaktadır.

Gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeler Sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeler
Kuruluş Desteği 5.000 TL 10.000 TL


1.Performans Dönemi*
Toplam prim gün sayısı
2. Performans Dönemi*
Toplam prim gün sayısı
Performans Desteği** - 180-539 olan işletmeye 5.000 TL,
- 540-1079 olan işletmeye 10.000 TL,
- 1080 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL
- 360-1079 olan işletmeye 5.000 TL,
- 1080-1439 olan işletmeye 15.000 TL,
- 1440 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL


*1. Performans Dönemi: Program başlangıç tarihinden itibaren birinci yılın sonuna kadar olan dönemi, 2. Performans Dönemi ise 1. Performans Dönemi son gününden ikinci yılın sonuna kadar geçen süredir.
** Asgari prim gün sayısına ulaşan işletme için girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir.

2.2. İleri Girişimci Desteği

Kuruluş desteği kapsamında geri ödemesiz olarak gerçek kişi statüsünde ve başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde kurulmuş olan ‘’İleri Girişimci Programı Kapsamındaki Faaliyet Konuları Tablosu’’nda yer alan konularda faaliyet gösteren işletmelere destek sağlanmaktadır.

1.Performans Dönemi*
Toplam prim gün sayısı
2. Performans Dönemi*
Toplam prim gün sayısı
Performans Desteği** - 180-539 olan işletmeye 5.000 TL,
- 540-1079 olan işletmeye 10.000 TL,
- 1080 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL
- 360-1079 olan işletmeye 5.000 TL,
- 1080-1439 olan işletmeye 15.000 TL,
- 1440 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL


*1. Performans Dönemi: Program başlangıç tarihinden itibaren birinci yılın sonuna kadar olan dönemi, 2. Performans Dönemi ise 1. Performans Dönemi son gününden ikinci yılın sonuna kadar geçen süredir.
** Asgari prim gün sayısına ulaşan işletme için girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir.

2.2. İleri Girişimci Desteği

Kuruluş desteği kapsamında geri ödemesiz olarak gerçek kişi statüsünde ve başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde kurulmuş olan ‘’İleri Girişimci Programı Kapsamındaki Faaliyet Konuları Tablosu’’nda yer alan konularda faaliyet gösteren işletmelere destek sağlanmaktadır.

2.3. İleri Girişimci Makine Teçhizat ve Yazılım Desteği

Destek Tutarı Destek Oranı*
Düşük Orta-Düşük Teknoloji Düzeyi 100.000TL %75
Orta Yüksek Teknoloji Düzeyi 200.000TL
Yüksek Teknoloji Düzeyi 300.000TL


* Destekleme kararı verilen makine, teçhizat ve yazılımın; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış ve fatura tarihi itibariyle güncel yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranına %15 ilave edilir.

2.4. İleri Girişimci Mentörlük, Danışmanlık ve İşletme Koçluğu Desteği

Destek Tutarı Destek Oranı
Danışmanlık ve İşletme Koçluğu Desteği 10.000TL % 75


B. AR-GE, TEKNOLOJİK VE YERLEŞTİRME DESTEKLERİ

1. AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI

Ar-Ge ve İnovasyon Programının amacı; bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi konularında yürütülen projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir.Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranlarına % 15 (onbeş) ilave edilir.

2. ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK RPOGRAMI

Endüstriyel Uygulama Programı kapsamı; yeni bir ürün/hizmetin; üretilmesi, kalitesinin artırılması, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin uygulamaya alınması, ürün veya süreçlerinin pazara uygun biçimde ticarileştirilmesi amacıyla hazırlanan projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir.

Destek Üst Limiti (TL) DESTEK ORANI (%)
Kira Desteği 18.000 75
Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği 150.000 75*
Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği (Geri Ödemeli) 500.000 75*
Personel Gideri Desteği 150.000 75


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranlarına % 15 (onbeş) ilave edilir.

3. KOBİ TEKNOYATIRIM – KOBİ TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI

Ar-Ge veya yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini amaçlayan yatırımları desteklemek suretiyle ihracatı artırmak ve ülke ekonomisine katma değer sağlamak için yapacağınız yatırımlarının desteklenmesidir.

KOBİ Teknoyatırım Destek Programı “Teknoloji Alanları Tablosunda” belirlenen

- Düşük Teknoloji ve Orta-Düşük Teknoloji alanlarından yer alan Ar-Ge veya yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkmış ürünler için gerçekleştirilecek yatırımlar 500 Bin TL’ ye kadar,
- Orta-Yüksek Teknoloji ve Yüksek Teknoloji alanlarında yer alan ürünler için gerçekleştirilecek yatırımlar 5 Milyon TL’ye kadar desteklenecektir.

Başvuru Şartları:
 • En az 1 yıldır faaliyette olan,
 • En çok 5 yıl önce alınmış Ar-Ge projesini tamamlandığını gösterir aşağıdaki belgelerden birine sahip olan
 • KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
 • Patent belgesi ile koruma altına alınan,
 • Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,
 • Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan,
 • ve prototip çalışmasını tamamlamış ürün sahibi işletmeler veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler başvuru yapabilir.


Desteklenecek Projeye ilişkin Süre, Üst Limit ve Destek Kalemleri
Destek Süresi: Yatırım Projesi Süresi: Azami 36 Ay
Destek Üst Limitleri: Düşük Teknoloji, Orta-Düşük Teknoloji alanlarından yer alan ürünler için 500 Bin TL,
Orta Yüksek Teknoloji ve Yüksek Teknoloji alanlarında yer alan ürünler için 5 Milyon TL

Destek Kalemleri Destek Oranları
a)Makine-teçhizat desteği* %100 (%60 Geri ödemesiz + %40 Geri Ödemeli)
b)Üretim hattı tasarım giderleri desteği %60 Geri ödemesiz
c)Yazılım giderleri desteği %60 Geri ödemesiz
ç)Personel gideri desteği %60 Geri ödemesiz
d)Eğitim ve danışmanlık desteği %60 Geri ödemesiz
e)Tanıtım ve pazarlama giderleri desteği %60 Geri ödemesiz

(Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilir ve %100 olması için kalan destek oranı kadar geri ödemeli destek verilir.)

4. STRATEJİK ÜRÜN DESTEK PROGRAMI

- İthalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi ve millileştirilmesi,
- Üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımının sağlanması,
- KOBİ’lerin teknolojik üretim yeteneklerinin geliştirilmesi ve teknolojinin tabana yayılması,
- KOBİ ile büyük işletmelerin birlikte hareket edebilme yeteneklerinin geliştirilmesi,
- Cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak yatırımların desteklenmesidir.

Destek Oranı (Geri Ödemesiz) Makine-Teçhizat İçin Destek Oranları(Geri Ödemesiz + Geri Ödemeli)
%70* %100
Destek Üst Limiti 5.000.000 TL*Başkanlık; Kalkınma Planları, Hükümet Programları ve Yıllık Programlarda belirlenen hedefler ile stratejik dokümanlardaki öncelikler doğrultusunda; bölgesel, sektörel ve ölçeksel kriterler ile teknoloji düzeyi ve özel hedef gruplarını dikkate alarak iki katını geçmemek üzere destek üst limitini artırabilir.
Proje Süresi Proje süresi en çok 36 ay olup, Kurul kararı ile 6 aya kadar ek süre verilebilir.
(Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilir ve kalan destek oranı kadar geri ödemeli destek verilir.)

Destek Başlıkları;
Makine-Teçhizat Giderleri Desteği
Yazılım Giderleri Desteği
Personel Gideri Desteği
Bilgi Transferi Desteği
Test-Analiz, Kalibrasyon ve Referans Numune Desteği
Hizmet Alımı Desteği
C. İŞ GELİŞTİRME, BÜYÜME VE ULUSLARARASILAŞMA DESTEKLERİ

1. İŞ GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI
Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ DESTEK ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI
1 Yurt İçi Fuar Desteği 50.000 %60
2 Yurt Dışı İş Gezisi Desteği 20.000*
3 Nitelikli Eleman İstihdam Desteği 50.000**
4 Eğitim Desteği 20.000
5 Enerji Verimliliği Desteği 35.000
6 Tasarım Desteği 25.000
7 Sınai Mülkiyet Hakları Desteği 30.000***
8 Belgelendirme Desteği 30.000***
9 Test ve Analiz Desteği 30.000

(*) KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında her yıl belirlenen finalistler, KOSGEB tarafından düzenlenen yurt dışı iş gezisi programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkate alınmaksızın %100 (yüz) oranında desteklenir.

(**) Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında istihdam edilecek elemanın; yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde destek oranına %20 (yirmi) ilave edilir.

(***) TSE ve TÜRKPATENT’ten alınacak belgeler, %100 (yüz) oranında desteklenir.

2. İŞ BİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine ve karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirlikleri tesis etmelerine katkı sağlanmasıdır.

- İşletici Kuruluş Modeli
Projenin kabul edilmesinden sonra proje ortakları tarafından işletici kuruluşun kurulduğu, işbirliğinin ve projeye ilişkin tüm süreçlerin işletici kuruluş tarafından yürütüldüğü ortaklık modelidir.

- Proje Ortaklığı Modeli
Proje ortaklarından her birinin, proje başvuru formunun iş-zaman planında belirtilen faaliyetlerin bir bölümünü yerine getirdikleri ortaklık modelidir. Asgari Ortak Sayısı ve Destek Üst Limitleri Tablosu
DESTEKLENECEK PROJE KONULARI : İşletmelerin birbirleriyle ve/veya büyük işletmelerle;
a) Kapasite, verimlilik, ürün çeşitliliği ve kalitelerini artırmaları amacıyla ortak imalat,
b) Müşteri istekleri ve pazarın talebinin karşılanması amacıyla ortak tasarım, ürün ve hizmet geliştirmeleri,
c) Ürün ve hizmet kalitelerini geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar,
ç) Pazar paylarını artırmaları ve marka imajı oluşturmaları amacıyla ortak pazarlama,
d) Beceri ve kabiliyetlerini geliştirmeleri ve değer zincirlerine katılmaları amacıyla yapılan işbirlikleri
ve bunlara benzer karşılıklı fayda sağlanan, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirliği projeleri desteklenir.

3. KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI
- Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,
- KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi, amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.
Destek unsurları, Proje Teklif Çağrısı özelinde konunun özelliği dikkate alınarak değişiklik arz edecektir.

Proje Süresi En az 6 En Fazla 36 Ay (+6) Ay
Destek Üst Limiti Geri Ödemesiz Destek - En fazla 300.000 TL
Geri Ödemeli Destek - En fazla 700.000 TL
Proje Destek Oranı %60


Program kapsamında desteklenecek proje giderleri Proje Teklif Çağrısında belirlenir ve belirlenen esaslar dahilinde desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak; gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.

Personel giderleri, net ücret (asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler hariç) üzerinden desteklenir.

Proje kapsamında desteklenmesi uygun görülen gider grupları toplamı ile destek türleri, Proje Teklif Çağrısında belirlenen üst limit, oran ve varsa gider kısıtlarını geçmeyecek şekilde Kurul tarafından belirlenir.

4. ULUSLARARASI KULUÇKA MERKEZİ VE HIZLANDIRICI DESTEK PROGRAMI

Bu programın amacı; Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ülkemizde gerçekleştirilen teknolojik ürünlerin uluslararası pazarlarda yer alması, ihracatın arttırılması, yerli teknoloji yoğun başlangıç işletmelerinin gelişmiş girişimcilik ekosistemleri içerisinde yer alması için, uluslararası kuluçka merkezi kurulmasını ve işletmelerin hızlandırma programlarına katılmasını desteklemektir.

Bu program,
a) Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı
b) Uluslararası Hızlandırıcı Programı olmak üzere iki alt programdan oluşur.

A) Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı
1. KURULUŞ VE DONANIM DESTEĞİ

- İşletme Kuruluş Giderleri,
- Bina Tadilatı,
- Altyapı,
- Ofis Donanımı
- Yazılım Giderleri
Yeminli Mali Müşavirlik
Ulaşım Giderleri gibi konularda alacağı hizmetler ve düzenleyeceği organizasyonlar için destek verilir
Destek Üst Limiti: 100.000 $
Destek Oranı: % 80
2. OPERASYONEL GİDERLER DESTEĞİ

Kuluçka Merkezi Kirası,
İşletim Giderleri,
Tanıtım Faaliyetleri,
Eğitim, Danışmanlık, Mentörlük, İş Yönetimi, Hukuk, Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları,
Hizmetleri Gibi Konularda Alacağı Hizmetler Ve Düzenleyeceği Organizasyonlar

Destek Üst Limiti: 3.750.000 $
Destek Oranı:
1’inci ve 2’nci yıl için % 80
3 ile 5’inci yıllar için % 60

B) Uluslararası Hızlandırıcı Programı

1. Hızlandırıcı Ofis Kirası Giderleri,
2. Eğitim Giderleri,
3. Danışmanlık Giderleri,
4. Mentörlük Giderleri,
5. İş Yönetimi Giderleri,
6. Hukuk Giderleri,
7. Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Giderleri,
8. Ulaşım Giderleri,
9. Konaklama Giderleri,
10. Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Giderleri,
11. Organizasyonla İlgili Genel Giderler
Program süresi: 3 yıl
Destek Üst Limiti: Katılım sağlanan bir hızlandırıcı programı için 15.000 $ destek verilmekte olup, destek üst limiti 60.000 $’dır.
Destek oranı: % 80

5. TEKNOPAZAR – TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI

Programın amacı; Teknoloji Tabanlı KOBİ’lerin uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin artırılması, Ar-Ge ve İnovasyon projelerinin sonuçlarının ticarileştirilmesine yönelik destek mekanizmalarına duyulan ihtiyacın giderilmesi ve teknolojik ürünlere yönelik tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesidir.

Programın Süresi: 12 (on iki) Ay
Bu Program kapsamında destek üst limiti 150.000 (yüz elli bin) TL geri ödemesiz destek sağlanır.
- Yurt dışındaki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için 100.000 (yüz bin) TL
- Yurt içindeki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için ise 50.000 (elli bin) TL
Program kapsamında uygulanacak desteklerin oranı tüm bölgelerde %100 (yüz) olarak uygulanır.

D. KOBİ FİNANSMAN DESTEKLERİ
1. KREDİ FAİZ DESTEK PROGRAMI
2. GELİŞEN İŞLETMELER PAZARI KOBİ DESTEK PROGRAMI

Bu programın amacı; gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin, finansmana erişim imkânlarının artırılabilmesine yönelik olarak Borsa İstanbul A.Ş. Gelişen İşletmeler Pazarı’nda işlem görmelerinin desteklenmesidir.

Bu program, KOSGEB tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelere uygulanacak Gelişen İşletmeler Pazarı KOBİ Destek Programına ilişkin esasları kapsar.

Program kapsamında, KOBİ’lerin paylarının Gelişen İşletmeler Pazarı’nda(GİP) işlem görmek üzere halka açılma sürecinde;
- Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli,
- Bağımsız denetim hizmeti bedeli,
- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kurul kaydına alma ücreti,
- Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) masrafı,
- Hukukçu Raporu masrafı,
- Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu,
giderlerine bütçe imkanları dahilinde geri ödemesiz destek verilir.

Program kapsamında sağlanan desteğin toplam üst limiti 500.000 (Beşyüzbin) TL olup, destek unsurlarının üst limit ve oranları aşağıda tablo halinde verilmiştir.

Destek Unsurları Destek Ödemesi Üst Limiti (TL) Oranı (%)
Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli 100.000 75
Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu 300.000 75
Bağımsız Denetim Hizmeti Bedeli 80.000 75
Hukukçu Raporu Masrafı 10.000 75
SPK Kurul Kaydına Alma Ücreti 10.000 100
Merkezi Kayıt Kuruluşu masrafı


E. LABORATUVAR HİZMETLERİ

1. KOSGEB LABORATUVAR HİZMETLERİ

İşletmelerin ürün kalitesinin arttırılması, uluslararası firmalarla rekabetin sağlanması ve birçok ürünün yurtiçinde üretilebilmesi için teknik anlamda destek verme ve bilgilendirme amacıyla toplam 5 ilde 8 adet laboratuvarımız KOSGEB Müdürlükleri bünyesinde hizmet vermektedir.

Bu hizmetlerin yürütülmesinde, KOBİ’lere ücretlendirmede destek olunarak düşük ücret uygulaması yapılmaktadır. Ayrıca, KOSGEB Desteği ve Ankara Sanayi Odası işbirliği ile oluşturulmuş bulunan ASO-KOSGEB Çevre Laboratuvarı (www.asokosgebcevrelab.org.tr); çevre ölçümleri yapmakta, çevresel risklerin tespiti ve çözümünü teşvik edici hizmetler vermekte olup, bu laboratuvarlar TS EN ISO/IEC 17025:2005 standardına göre TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Birimi Adresi
1 ADANA MÜDÜRLÜĞÜ (Metal Test Laboratuvarı) Yeşiloba Mahallesi Sanayi Sitesi 46035 Sokak 34.Blok No:25 A/B P.K.:01100 Seyhan/ADANA
2 ANKARA OSTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Metal Test Laboratuvarı) Cevat Dündar Cad. No:156 P.K:06370 Ostim/ANKARA
3 ANKARA SİNCAN MÜDÜRLÜĞÜ (Metal Test Laboratuvarı) 1. Organize Sanayi Bölgesi Dökümcüler Sitesi No:203 06935 Sincan/ANKARA
4 BURSA MÜDÜRLÜĞÜ (Metal Test Laboratuvarı) Üçevler Mah 2. Sk. No 12 KOSGEB Binası 16120 Nilüfer/BURSA
5 BURSA MÜDÜRLÜĞÜ (Plastik Kauçuk Test Laboratuvarı) Üçevler Mah 2. Sk. No 12 KOSGEB Binası 16120 Nilüfer/BURSA
6 İSTANBUL ANADOLU YAKASI MÜDÜRLÜĞÜ (Metal Test Laboratuvarı) İMES Sanayi Sitesi 308.Sok. C Blok No:46 P.K:81230 Y.Dudullu/İSTANBUL Telefon: 0216 528 21 33
7 İSTANBUL İKİTELLİ MÜDÜRLÜĞÜ (Metal Test Laboratuvarı) İkitelli Organize Sanayi Bölgesi ESKOOP Sanayi Sitesi P.K.:34306 İkitelli/İSTANBUL
8 KONYA MÜDÜRLÜĞÜ (Metal Test Laboratuvarı) Fevzi Çakmak Mah. Büsan San. Sit. KOSGEB Cad. No:53 42050 Karatay/KONYA


TÜBİTAK ULUSAL DESTEK PROGRAMLARI


TÜBİTAK ULUSAL DESTEK PROGRAMLARI

     

    Tübitak Ulusal Destek Programlarıyla, bir çok sektörde yenilikçi projelerinize destek sağlamaktadır. Proje kapsamında yapacağınız harcamalar, Tübitak tarafından %90 a varan oranlara kadar desteklenmektedir.  Tübitak programları süresiz ve süreli olarak ayrılmakta olup, süreli programlar belirli dönemlerde çağrıya çıkılmakta olup ,ya sadece bir sektöre ya da sadece belirli bir alana yönelik olarak açılmaktadır.

   

1. TEKNO GİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ PROGRAMI (https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1512-teknogirisim-sermayesi-destegi-programi-bigg)

Program ile ülkemizde nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve girişimciler tarafından uluslararası piyasalarda rekabet edebilen, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve süreçleri geliştirebilen teknoloji tabanlı başlangıç firmalarının oluşturulması hedeflenmektedir.

Program 3 aşamadan oluşmakta olup,Bir aşamayı tamamlamadan diğerine geçilememektedir.

Destek Süresi

a) Aşama 1’de uygulayıcı kuruluşa, TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında sağlanacak destek ile yürütülecek faaliyetlerin destek süresi uygulayıcı kuruluş belirleme çağrısında belirtilir.

b) Aşama 2 kapsamında iş planlarına ilişkin proje faaliyetlerinin destek süresi ek süreler de dahil olmak üzere en fazla onsekiz (18) aydır.

c) Aşama 3 kapsamında desteklenecek projeler için TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na ilişkin Uygulama Esaslarında belirtilen destek süreleri geçerlidir.

Destek Miktarı

Aşama 1 için TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı hükümleri geçerli olup uygulayıcı kuruluşlara sağlanacak destek tutarı ve içeriği uygulayıcı kuruluş belirleme çağrısında belirtilir.

Aşama 2 için; teminat alınmaksızın geri ödemesiz (hibe) olarak verilecek sermaye desteği en fazla yüz elli bin (150.000) TL’dir.

Aşama 3 için; TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı hükümleri geçerlidir.

Desteklenen Gider Kalemleri

a) Personel giderleri,

b) Seyahat giderleri,

c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,

d) Malzeme ve sarf giderleri,

e) Yurtiçi ve yurtdışı hizmet alım giderleri,

Desteklenmeyen Giderler

Teknogirişim sermaye desteğinin proje desteği bileşeni kapsamında aşağıda belirtilen giderler destek kapsamı dışındadır:

a) Katma Değer Vergisi,

b) Yüksek öğretim kurumlarında görevli öğretim elemanları hariç, kuruluş ortaklarının kuruluş/firma dışında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (a) veya (c) bendine tabi olması durumunda, söz konusu kuruluş ortaklarının projedeki çalışmalarına karşılığı olan personel giderleri, 

c) Her türlü kar, fırsat maliyeti, sermaye kullanım maliyeti,

d) Amortismanlar, depozitolar, avans ödemeleri, sözleşme masrafları,

e) Dağıtım, pazarlama ve reklâm giderleri,

 f) Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret ve marka tescil giderleri,

g) Huzur hakkı, murahhas azaya ödenen üyelik ücretleri, brüt ücretin yanında teşvik, motivasyon, vb. prim giderleri,

h) Personele nakdi ya da ayni olarak verilen yemek,  servis ulaşım giderleri ve sosyal yardımlar,

i) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında kuruluş ortaklarına ait sigorta primleri,

j) Şehir içi nakliye giderleri (gümrüklerden ve limanlardan yapılan nakliye hariç), kargo ve posta giderleri,    

k) Seyahatlerde araç kiralama ve seyahatlerde kullanılan yakıt giderleri,

l) Teknolojik doğrulama faaliyetleri ile ilintili olmayan üretime yönelik altyapı yatırımı ağırlıklı giderler,

m) Vergi mevzuatında kabul edilmeyen giderler,

n) İnşaat ve tesisat giderleri,

o) CE (test giderleri hariç) ve kalite belgelendirme giderleri.

p) AGY112, AGY312 doküman hazırlama veya hazırlatma giderleri, muhasebe, sekreterlik vb. idari giderleri,

r) Fotokopi makinesi, projeksiyon cihazı gibi büro makineleri, büro mefruşatı ve kırtasiye malzemeleri,

s) Isıtma, aydınlatma ve üretimde sarf edilen enerji masrafları, su giderleri,

t) telefon, faks, haberleşme, internet kullanım maliyetleri,

u) Ofis, depo, stand kira giderleri,

v) Konaklama giderleri.

2. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEK PROGRAMI (1501)

(https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1501-tubitak-sanayi-ar-ge-projeleri-destekleme-programi)

Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, 1995 yılından 23 Eylül 2010 tarihine kadar TÜBİTAK ile Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) işbirliği içinde yürütülmüştür. 2010 yılından itibaren ise program sadece TÜBİTAK tarafından yürütülmektedir. Program, firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak üzere oluşturulmuştur.

“Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik" ve “Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme Ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esasları” uygun olarak yürütülen program kapsamında 2018 yılında yapılan düzenlemeyle,  büyük kuruluşların desteklenen projelerindeki harcamaları %60, KOBİ ölçeğindeki kuruluşların ise %75 olarak, en fazla 3 yıl süreyle, desteklenmektedir. 

Programda bütçe sınırı bulunmamaktadır.

 

Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir. Program kapsamında desteklenen projeler dönemsel desteklemeye esas harcama tutarına uygulanacak destek oranı ile desteklenir. Projelerin dönemsel destek oranı, temel destek oranı ve ilave destek oranlarının toplamından oluşur. Başvuruda bulunan kuruluşların sektör ve ölçeğine bakılmaksızın, temel destek oranı yüzde kırk (%40)’tır. Toplam destek oranı; temel destek oranı ve diğer ilave desteklerle beraber en fazla yüzde altmış(%60) olur. Destek süresi proje bazında en fazla otuz altı (36) aydır. Desteklenen gider kalemleri; a)Personel giderleri, b) Proje personeline ait proje kapsamındaki seyahatgiderleri kapsamında; uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri, c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri, d) Malzeme ve sarf giderleri, e) Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri f) Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri.

3.PROJE PAZARLARI DESTEKLEME PROGRAMI (1503)

(https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1503-proje-pazarlari-destekleme-programi)

Proje pazarları,

 • somut Ar-Ge düşünce ya da proje önerilerine sahip olup, bunları gerçekleştirmek için kendi yetenekleri dışında başka uzmanlık alanlarında katkıya gereksinim duyan,
 • proje öneri veya sonuçlarına ilişkin talep varlığını araştıran,
 • arz edilen proje işbirliği önerilerine teknolojik veya finansal katkıda bulunmak isteyen,

üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin bir araya gelerek aktif katılımları ile projelerini birbirlerine tanıtmaları yoluyla işbirliği olanaklarına ortam oluşturulmasına yönelik düzenlenen ulusal ve/veya uluslararası etkinliklerdir.

Proje pazarlarının tanımı çerçevesindeki proje fikirleri ile ilgili olarak, bilgi ve görüş alışverişinin sağlanmasına ve  Ar-Ge projelerine ilişkin teknolojik ve finansal işbirliklerinin oluşturulmasına yönelik üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin bir araya gelerek aktif  katılımlarıyla düzenlenecek ulusal veya uluslararası  etkinlik harcamalarının desteklenmesidir.

Sağlanan desteğin miktarı nedir?

TÜBİTAK tarafından belirlenen üst sınırı geçmeyecek biçimde, etkinliği düzenleyen kuruluşun talebinin uygun görülen kısmı için hibe destek sağlanmaktadır. Destek ödemeleri etkinlik öncesi yapılmaktadır.

Etkinliğe ilişkin destek verilen harcama kalemleri nelerdir?

 • Basım ve  kırtasiye giderleri: Etkinlik ile ilgili gerekli basım ve kırtasiye giderleri (davetiye, afiş, broşür, kitap, sarf malzemeleri, v.b),
 • Posta ve kurye giderleri: Etkinlik ile ilgili yapılan posta ve  kurye giderleri,
 •  Ulaşım ve konaklama giderleri: Üniversite ve araştırma kuruluşlarından  etkinlik kapsamında proje fikriyle katılacak  kişilere ait uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri ile en fazla 100 (yüz) TL’ye kadar günlük konaklama giderleri.

4. TÜBİTAK KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI (1507)

(https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/1507/icerik-destek-kapsami)

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) yönelik strateji ve eylem planlarında geliştirilen temel strateji; KOBİ’lerin verimliliklerini, katma değer içindeki paylarının ve uluslararası rekabet güçlerinin artırılması esasına dayanmaktadır. Ülkemizde, Ar-Ge faaliyetlerinin önemli bir bölümü büyük ölçekli işletmelerle sınırlı olup, ülke sanayinin %98’ini oluşturan KOBİ’lerin Ar-Ge faaliyetleri istenilen düzeyin altında kalmıştır. Yukarıda belirtilen stratejik hedeflere ulaşmak için piyasa koşulları ve uluslararası anlaşmalar kapsamındaki yükümlülükler dahilinde, KOBİ’lerin Ar-Ge ve yenilik projeleri için farklılaştırılmış bir destek programı TÜBİTAK tarafından kurgulanmış ve uygulamaya alınmıştır.

Projelere program kapsamında sağlanacak desteklerle KOBİ’lerin, teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenmektedir.

KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ile, KOBİ’lerin bu sorunları aşabilmelerini sağlamak için yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında KOBİ’ler tarafından yürütülen 500.000 TL bütçe ve 18 ay süre ile sınırlı ilk 3 projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca bu üç projeye ilaveten, ortaklı proje başvurusu yapılması koşuluyla 2 proje daha bu programda desteklenebilmektedir. Destek oranı her dönem için sabit olup %75’tir.

5. TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK P.D.P. (1511)

(https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1511-tubitak-oncelikli-alanlar-arastirma-teknoloji-gelistirme-ve-yenilik-p-d-p)

1511 - Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı kapsamında Bilgi İletişim Teknolojileri Öncelikli alanında 5, Enerji Öncelikli alanında 4, Gıda Öncelikli alanında 2, Makine İmalat Öncelikli alanında 4, Otomotiv Öncelikli alanında 3, Sağlık Öncelikli alanında 3 çağrı olmak üzere toplamda 21 çağrı 18 Aralık 2018 tarihinde açılmıştır. Çağrılar 11 ile 15 Mart 2019  tarihleri arasında farklı günlerde kapanacaktır.

 

Çağrılara başvurular http://eteydeb.tubitak.gov.tr TEYDEB Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi (PRODİS) uygulamasına girilerek yapılabilecektir.

1511 PROGRAMIN KAPSAMI VE AMACI

1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı; ülkemiz öncelikli alanlarında hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Program kapsamında sağlanacak desteklerle,

 • teknolojik yeterlilik ve bilgi birikiminin artırılması
 • mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendirilmesi
 • özgün teknolojilerin geliştirilmesi
 • teknolojik gelişimde ivme kazanılması

hedeflenmektedir.

1511 programı, ülke ihtiyaçlarının belirlenerek teknolojik açıdan kuruluşların yönlendirilmesi, kapasitenin yeterli olmadığı alanlarda proje destekleri ile kapasite oluşumunu tetiklemesi, kısave orta vadede yapılacak proje bazlı desteklerle uzun vadede sürdürülebilir teknolojik gelişimi sağlanması oldukça önemli görülmektedir.

DESTEKLEMEYE İLİŞKİN  BİLGİLERİ

 • Bu program kapsamında desteklenecek projelerin konu ve kapsamı, başvuruya ilişkin koşullar çağrı duyurusunda belirtilecektir.
 • Projeler tek aşamada doğrudan proje önerisi alınarak değerlendirilecektir. 
 • Programda proje limitleri çağrı duyurusunda belirlemek üzere, destek oranı büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75 olarak uygulanacaktır,
 • Kabul edilen bütçenin %10’u kadar tutar genel gider ödemesi olarak destek kapsamına ilave edilecektir,
 • Birden fazla transfer ödemesi (ön ödeme) verilebilecektir.

6.YENİLİK GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK D.P. (1601)

(https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1601-yenilik-girisimcilik-alanlarinda-kapasite-artirilmasina-yonelik-dp)

Girişimcilik ve yenilik alanlarında kapasite artırma amacı taşıyan farklı çağrıların açılabildiği bu programda; özel sektörün ArGe ve yeniliğe yaptıkları yatırımdan etkin ve verimli sonuçlar alması, üniversite sanayi işbirliklerinin canlanması ve teknolojik iş fikirleri olan girişimcilerin kurduğu başlangıç firmalarının daha hızlı gelişmesine katkı sağlanması hedeflenir. Bugüne kadar Üniversitelerde Girişimcilik Sertifika Programı Oluşturulması ve Yürütülmesi, KOBİ’lerin Yenilik Kapasitesini Artırmaya Yönelik Mentorluk Mekanizmasının Geliştirilmesi ve Uygulanması, Teknoloji Transfer Ofislerine Yönelik Hazırlık, Başlangıç ve Kapasite Artırımı Sağlanması ve Uygulanması, 1512 Bireysel Genç Girişim (BiGG) Programı 1. Aşama Uygulayıcı Kuruluşlar Çağrıları gibi çağrılar açılmıştır.

Program  kapsamında  desteklenen  projeler  geri  ödemesiz  (hibe) olarak desteklenir.

Destek  süresi  üst  sınırı,  süre  uzatımı  dahil  36  ayı  geçmemek  kaydıyla  çağrı duyurusunda  belirtilir.

Program kapsamında desteklenecek projelere geri ödemesiz (hibe) olarak  %100’e  kadar  destek  sağlanır.  Proje  bütçesi  üst  sınırı  ve  destek  oranı  çağrı duyurusunda belirtilir.

Desteklenen gider kalemleri

a) Personel giderleri

b) Proje Teşvik İkramiyesi

c) Bursiyer giderleri

d)  Proje  ekibinin  proje  faaliyetlerine  ilişkin  seyahat  giderleri  kapsamında;  uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri ile Bilim Kurulunca belirlenen limitlerde gündelik ve konaklama ücretleri ödenir.

e) Hizmet alımları (yurt içi yurt dışı danışmanlık ve eğitim dahil)

f)  Alet,  teçhizat,  yazılım  ve  yayın  giderleri  (bu  destek  kalemi  projenin  destek kapsamına alınan bütçesinin %10’nunu geçemez),

g) Toplantı, tanıtım, organizasyon ve ödül giderleri,  (proje ekibinin ve katılımcıların yol, konaklama ve gündelik giderleri, tanıtım materyali, basım yayım giderleri, posta/kargo ve iletişim giderleri, web hizmet giderleri, toplantı salonu kirası, ikram hizmeti, kırtasiye vb. giderler), 

h)  Maliye  Bakanlığınca  her  yıl  yayımlanan  yeminli  mali  müşavirlik  asgari  ücret tarifesinde yer alan TÜBİTAK tarafından yapılan Ar-Ge yardımları işlemlerinde geçerli ücret tarifesindeki yeminli mali müşavirlik ücretleri, 

i)  Genel  giderler,  proje  faaliyetlerini  yürütmek  amacıyla  gerçekleşen;  destek personeli,  elektrik,  su,  gaz,  bakım-onarım,  haberleşme,  malzeme  ve  sarf  vb.  giderlere karşılık  projenin  destek  kapsamına  alınan  bütçesinin  en  fazla  %15’ine  isabet  eden  tutar olup, üst  sınır çağrı duyurusunda belirtilir.   Proje özel hesabına aktarılan genel gider  tutarı, Kuruluşa ait başka bir hesaba transfer edilerek bu Uygulama Esaslarında belirtilen kapsamda Kuruluşun tabi olduğu mevzuata göre harcanır. Aktarmaya ilişkin belge, Mali Rapor’da yer alır.

Genel giderlere ilişkin harcama ve giderler için beyan yeterli olup ayrıca belge aranmaz.

7. GİRİŞİM SERMAYESİ DESTEKLEME PROGRAMI (GİSDEP)(1514)

(https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1514-girisim-sermayesi-destekleme-programi-gisdep)

Tech - InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme Programı ülke ekonomisine katma değer sağlayabilecek nitelikte KOBİ ölçeğindeki erken aşama teknoloji tabanlı şirketlerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürün ve teknolojilerini ticarileştirme süreçlerinde ihtiyaç duyacakları sermayenin girişim sermayesi fonları aracılığıyla karşılanması amacıyla hazırlanmıştır.

Hazine Müsteşarlığı ile TÜBİTAK’ın ortak yürüteceği Tech - InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme Programı ile;

 • Erken aşama teknoloji tabanlı girişim şirketlerinin desteklenerek, ülkemizdeki bu şirketlerin sermaye ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlanması,
 • Erken aşama teknoloji tabanlı girişimlerde Ar-Ge ve yenilik sonuçlarının ticarileştirilmesi yoluyla yüksek katma değerli üretim ortamının oluşturulması,
 • Girişim şirketlerine sermaye sağlayacak yeni fonların kurulmasının teşvik edilerek girişim sermayesi ekosisteminin oluşturulmasına katkı sağlanması,
 • Oluşturulan ekosistemin sürekliliğini sağlamak amacıyla, girişim şirketlerinin yaşam döngüsünün her evresine özgü finansal desteklerin zenginleştirilmesi,
 • Girişim sermayesi ekosisteminde yer alan yatırımcı sayısının artırılması,
 • Erken aşama teknoloji tabanlı girişimlerin desteklenmesine yönelik sürdürülebilir bir girişim sermayesi ekosisteminin oluşturulması,
 • Teknoloji Transfer Ofisleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve yeterlik almış Araştırma Altyapılarında girişim sermayesi konusunda tecrübe ve kaynak birikiminin sağlanması,

hedeflenmektedir.

Tech – InvesTR Programı kapsamında kurulacak girişim sermayesi fonlarına Hazine Müsteşarlığı,  Teknoloji Transfer Ofisleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve yeterlik almış Araştırma Altyapıları ile diğer özel yatırımcılar sınırlı sorumlu ortak olarak katılacaktır. Fonun yönetimi bağımsız fon yöneticileri tarafından gerçekleştirilecektir.

Fonlara yatırımcı olarak katılan TTO, TGB ve AA’ların erken aşama teknoloji tabanlı girişimler için ödeyeceği katkı paylarının %50’si TÜBİTAK tarafından hibe şeklinde desteklenecektir. Ayrıca Kuruluşlara katkı paylarının %10’u kadar genel gider desteği de sağlanacaktır. Yine bu kapsamda talep edilmesi durumunda desteklenen TTO, TGB ve AA’ların nakit ihtiyacının karşılanması amacıyla fona taahhüt ettiği toplam tutarın %20’sine kadar teminat karşılığı ön ödeme yapılacaktır.

TÜBİTAK tarafından TTO, TGB ve AA’lara verilecek hibe, kaynak ve tecrübe birikiminin sağlanmasına yönelik olmak üzere 2 ana koşula bağlı olacaktır. Kaynak birikimi şartı ile fonun sona ermesi ve yatırımlardan çıkış durumlarında, anapara ve kar payı tutarlarından TÜBİTAK hibesine denk gelen tutarlar bu Kuruluşların bünyelerinde birikerek ileriki dönemlerde yine sadece teknoloji tabanlı girişimlerin fonlaması amacıyla kullanılacaktır. Tecrübe birikimi şartı kapsamında ise fondan Kuruluşlara tecrübe aktarımının sağlanması hedeflenmektedir. Bu amaçla söz konusu katılımcı Kuruluşlardan en az bir personelin fon faaliyetlerinde yer alması ve bu kişilerin fon yönetimi, şirket değerlemesi, hukuki muameleler, ticarileşme vb. konularda tecrübe edinmesi ve edindiği bu tecrübeleri ekosisteme aktarması hedeflenmektedir.

TÜBİTAK ile Hazine Müsteşarlığı arasında 14.06.2018 tarihinde imzalanan İş Birliği Anlaşması ile yürürlüğe giren yeni Tech - InvesTR programı kapsamında TÜBİTAK tarafından 100 Milyon TL’lik bir bütçe ile çağrıya çıkılmaktadır.

8. TÜBİTAK PATENT DESTEK PROGRAMI(1602)

(https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1602-tubitak-patent-destek-programi)

Bu program kapsamında Türk Patent Enstitüsüne(TPE), Dünya Fikri Haklar Örgütüne(WIPO), Avrupa Patent Ofisine (EPO), Japonya Patent Ofisine(JPO), Amerika Birleşik Devletler Patent ve Marka Ofisine (USPTO) yapılacak olan patent başvuruları desteklenecektir.

Türk Patent Enstitüsü’ne(TPE) yapılacak olan Ulusal Patent Başvurularında;

 • Araştırma Raporu Desteği,
 • İnceleme Raporu Desteği,
 • Vekil kullanılan başvurulara vekil desteği,
 • Patent alınması durumda ise Patent Sahibine ve başvuru süreçlerin patent vekillerine Patent Tescil ödülü

verilecektir.

WIPO, EPO, USPTO, ve JPO’ya yapılan patent başvurularında;

 • Başvuru veya Araştırma Raporu Desteği,
 • İnceleme Raporu Desteği,
 • EPO, USPTO veya JPO’dan Patent alınması durumunda patent ödülü

verilecektir.

9. ÖNCÜL AR-GE LABORATUVARLARI DESTEKLEME PROGRAMI (1515)

(https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1515-oncul-ar-ge-laboratuvarlari-destekleme-programi)

TÜBİTAK 1515 Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programının amacı,

 • Türk bilim insanlarının araştırma niteliklerinin yükseltilmesi ve
 • Ülkemizin belirli bilim ve teknoloji alanlarında küresel çekim merkezi olmasının sağlanmasıdır.

Belirtilen amaçlarla, alanında öncül bilimsel ve teknolojik bilgi üreten ulusal/uluslararası kuruluşların Türkiye’de kuracağı Ar-Ge Laboratuvarlarının belirli giderleri geri ödemesiz (hibe) olarak desteklenecektir.  Alanında öncül bilimsel ve teknolojik bilgi üreten ulusal/uluslararası kuruluşların, geleceğin teknolojilerini geliştirmeye dönük bilimsel hedefler içeren ve değerlendirme sonucu TÜBİTAK tarafından kabul edilen araştırma programı kapsamında;  

 • Yeni bilgiler üretilmesi ve uygulanması,
 • Bilimsel yorumların yapılması,
 • Güncel ve gelecekte karşılaşılması muhtemel teknolojik ve bilimsel problemlerin çözümüne yönelik çalışmalar yapılması,
 • Kavramsal doğrulama, yeni kuramsal çerçeveler oluşturulması

amaçlı temel ve/veya uygulamalı araştırmaya dayanan faaliyetlerinin desteklenmesi esastır.

Başvuru Koşulları

1515 Öncül Ar-Ge Laboratuvarları kapsamında, ülkemizde Ar-Ge Laboratuvarı kurmayı amaçlayan ve alanında önde gelen teknolojiler oluşturan firmaların, Türkiye’deki sermaye şirketi şeklindeki yapılanmaları başvuru yapabilir.

TÜBİTAK’a niyet beyanında bulunan ve kuruluşun bağlı olduğu ulusal veya uluslararası, alanında önde gelen teknolojiler oluşturan firmanın;

 • ·  Son üç (3) yıldaki ortalama Ar-Ge yoğunluğunun en az %1 ve
 • ·  Son üç (3) yıldaki net satış ortalamasının en az iki (2) milyar TL olması gerekir.

Yalnızca “Niyet beyanı” TÜBİTAK tarafından uygun bulunan kuruluşların Türkiye’deki sermaye şirketi şeklindeki yapılanmaları başvuru formunu doldurarak başvuru yapabilir.

Kuruluş tek başına veya yurtdışından ya da Türkiye’den ortak(lar) bulmak suretiyle başvuru yapabilir. Ortak kuruluş(lar)un, başvuru yapabilecek kuruluş için aranılan kriterleri sağlaması zorunlu değildir.

Destek Süresi, Türü, Oranı, Tutarı

Ar-Ge Laboratuvarı destek süresi beş (5) yıldır. Ancak bu süre Yürütme Komitesi kararı ve Başkanlık onayı ile en fazla beş (5) yıl daha uzatılabilir.

Program kapsamında desteklenen laboratuvarlar, destek süresi içerisinde geri ödemesiz (hibe) olarak desteklenir.

Destek oranı, onaylanan ve destek kapsamına alınan Ar-Ge Laboratuvarı bütçesinin %75’idir ve bir takvim yılındaki destek tutarı on (10) milyon TL’yi geçemez.

Desteklenen Gider Kalemleri

TÜBİTAK tarafından kabul edilmesi şartıyla Ar-Ge Laboratuvarı bütçesi aşağıdaki kalemlerden oluşur:

· Personel giderleri Destek kapsamına alınacak toplam personel sayısının;

o en az %50’sinin Türk Uyruklu olması ve o en az üçte birinin doktoralı olması gerekir. o Ortaklı başvuru olması durumunda bu şartlar her ortak kurum/kuruluş için

ayrıca aranır. Destek kapsamına alınacak Türk ve Yabancı Uyruklu Ar-Ge Personelinin aylık maliyetleri ve Proje Teşvik İkramiyesi personel giderleri kapsamında değerlendirilir.

 • ·  Danışmanlık Giderleri
 • ·  Genel Giderler
 • ·  Başvuru Öncesi Destek

 

10. ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI(1505)

(https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1505-universite-sanayi-isbirligi-destek-programi)

Bu programla, üniversite/kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin,  Türkiye’de yerleşik ve  proje sonuçlarını  Türkiye’de  uygulamayı  taahhüt  eden  kuruluşların  ihtiyaçları  doğrultusunda,  ürüne  ya  da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamak amaçlanmıştır.

Programın uygulama esaslarında; Müşteri Kuruluş olarak anılan özel sektör kuruluşu ve Yürütücü Kuruluş olarak anılan üniversite ya da kamu araştırma  merkez  ve  enstitüsü bir İşbirliği Sözleşmesi imzalayacaktır. Bu sözleşme çerçevesinde Yürütücü Kuruluş tarafından yapılacak; yeni  bir  ürün  üretilmesi, mevcut  bir  ürünün  geliştirilmesi,  iyileştirilmesi,  ürün  kalitesi  veya  standardının yükseltilmesi  veya  maliyet  düşürücü  nitelikte  yeni  tekniklerin,  yeni  üretim  teknolojilerinin  geliştirilmesi projesi TÜBİTAK ve Müşteri Kuruluş tarafından finanse edilecektir.

 • Programa, Müşteri Kuruluş ve Yürütücü Kuruluş ortak başvuru yapabilecektir.
 • 1 milyon TL’ye kadar olan proje bütçesi desteklenebilecektir.
 • Azami destek süresi 24 aydır.
 • TÜBİTAK’ın karşılayacağı bütçe oranı, Müşteri Kuruluş KOBİ ise proje bütçesinin %75’i, Büyük ölçekli ise %60’ıdır. Kalan tutar Müşteri Kuruluş tarafından karşılanacaktır.
 • Müşteri Kuruluş ve TÜBİTAK’ın Yürütücü Kuruluş tarafından açılacak proje özel hesabına aktaracakları tutarlar,  proje başlangıç tarihinden başlayacak şekilde tanımlanan 6’şar aylık dönemlerdeki proje giderlerine orantılı olarak ve taksitler halinde yapılacaktır.
 • Yürütücü Kuruluş, Müşteri Kuruluştan dönemsel bütçenin %10’unu aşmamak kaydıyla hizmet alabilecektir, bu kapsamda müşteri kuruluş proje sorumlusunun giderleri de desteklenebilecektir. Böylece müşteri kuruluşun projeye sağladığı katkı payının bir bölümü, hizmet alımı karşılığında müşteri kuruluşa geri ödenebilecektir.
 • Farklı üniversitelerden araştırmacılar aynı proje ekibi içinde yer alabilecektir.
 • Proje Teşvik İkramiyesi, 6 aylık dönemlerin teknik değerlendirmesi yapıldıktan sonra proje ekibindeki araştırmacılara ödenecektir.

11. TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSLERİ DESTEKLEME PROGRAMI(1513)

( https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1513-teknoloji-transfer-ofisleri-destekleme-programi)

Teknoloji Transfer Ofisleri 

Teknoloji Transfer Ofisleri(TTO); Üniversitelerde üretilen bilgi ve teknolojinin, uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesine ve bu süreç sonucunda ekonomik/sosyal/kültürel değer kazanmasına, üniversite ve özel sektör kuruluşları arasında işbirliği oluşturulmasına, sanayinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojinin üniversitede üretilmesine, bu işbirlikleri sonucunda üniversite ve sanayi arasında bilgi ve teknoloji aktarımına ve somut çıktıların geliştirilmesine katkı sağlamaktadır.

TÜBİTAK, Bilim Teknoloji Yüksek Kurulunun kararı (Üniversitede Yenilikçiliğin ve Girişimciliğin Tetiklenmesi Amacıyla Politika Araçlarının Geliştirilmesi [2011/104]) ile “Teknoloji Transfer Ofislerinin Desteklenmesi” konusunda görevlendirilmiştir.

Desteklenen Faaliyetler

a) Farkındalık, tanıtım, bilgilendirme ve eğitim hizmetleri: 

1) Araştırmacıların desteklenen TTO proje faaliyetleri kapsamında özel sektör kuruluşlarının ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirilmesi, araştırmacı ve altyapı yetkinliğinin özel sektör kuruluşlarına tanıtılması, 

2) Araştırmacıların ve özel sektör kuruluşlarının araştırma, teknoloji geliştirme, yenilik ve fikri sınai mülkiyet hakları konularında bilgilendirilmesi, bu konularda farkındalık yaratılması ve eğitim verilmesi. 

b) Destek programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler: 

1) Ulusal/uluslararası araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik ile girişimcilik desteği sağlayan kuruluşlara proje hazırlama, başvuru, izleme hizmetleri verilmesi, 

2) Özel sektör kuruluşlarının ve araştırmacıların Ar-Ge ve yeniliğin finansmanı konusunda bilgilendirilmesi, söz konusu kişilerin fonlara erişiminin kolaylaştırılması ve bu kişilerin ilgili fonlara yönlendirilmesi. 

c) Proje geliştirme/yönetim hizmetleri(üniversite sanayi işbirliği faaliyetleri): 

1) Özel sektör kuruluşlarına ve araştırmacılara bilgi, teknoloji ve işbirliği imkânlarına erişim konularında danışmanlık yapılması, söz konusu kişilerin yönlendirilmesi ve ulusal/uluslararası ortaklık anlaşmalarına aracılık yapılması, 

2) Proje sonuçlarının tanıtılması, 

3) Çok ortaklı projelerde proje takımı oluşturma vb. faaliyetlerin yapılması ya da koordine edilmesi, 

4) Kontrat usulü araştırmaların gerçekleştirilmesi hususunda aracı olunması (veri tabanları kullanılarak, yüz yüze görüşmeler, proje fikir sahiplerini buluşturma gibi eşleştirme yöntemleriyle).

ç) Fikri Sınai Hakların yönetimi ve lisanslama hizmetleri: 

1) Fikri sınai mülkiyet hakları varlıklarının belirlenmesi, bu varlıkların hukuksal koruma işlemlerinin takibi konularında danışmanlık yapılması ve hizmet verilmesi, 

2) Fikri ve sınai mülkiyet haklarından doğan hakların kamu ve özel sektöre lisanslama şeklinde transferi ile ticarileştirme süreçlerinin yönetilmesi, 

3) Fikri ve sınai mülkiyet haklarının ticarileştirilmesi süreçlerinde diğer teknoloji transfer ofisleri ve ilgili kurum/kuruluşlarla işbirliği yapılması. 

d) Şirketleşme ve girişimcilik hizmetleri: 

1) Üniversitede üretilen bilginin girişimcilik yolu ile ticarileştirilmesine destek olmak üzere kuluçka merkezi hizmeti verilmesi ve hızlandırıcı programlar yürütülmesi, 

2) Bu girişimlere iş rehberliği ve mentorluk gibi destek hizmetleri verilmesi, 

3) İş fikrinin kavram doğrulaması aşamasında prototip geliştirme için yükseköğretim kurumu içinden ve dışından kaynak bulunması ve girişimcilere kullandırılması.

Desteklenen ve desteklenmeyen gider kalemleri için lütfen ilgili programın uygulama esaslarına bakınız.

 

Nasıl Desteklenmektedir?

Projenin dönemsel bütçe üst sınırı Bilim Kurulu tarafından belirlenir. 

Program kapsamında desteklenen projelerin Kapasite Geliştirme Aşaması’nda destek oranı %80’dir. 

Hedef Odaklı Gelişim Aşaması’nda destek oranı aşağıdaki formüle göre hesaplanır. Destek oranı=%40+%[(Performans puanı – 1) x 10]

 

Destek Kapsamı

Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı, Türkiye’nin ulusal seviyedeki araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik stratejileri ve amaçları doğrultusunda kuruluşların teknoloji transferi faaliyetlerini destekleyecek şekilde iki aşamadan oluşmaktadır. 

 • Kurumsal Kapasite Geliştirme Aşaması: Bu aşamada kuruluşların teknoloji transferi faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli altyapıyı oluşturmaları ve yetkinlikleri geliştirmeleri beklenmektedir. Teknoloji transferi ile ilgili iş süreçlerin dokümante edilmesi ve kuruluşun bağlı olduğu yükseköğretim kurumunun stratejik planı ve diğer kurumsal süreçleri ile uyumlu hale getirilmesi bu aşama kapsamındadır. Bu aşamada kuruluşun, teknoloji transfer faaliyetlerini kolaylaştıracak ve destekleyecek yerel, ulusal ve uluslararası işbirliği ağlarına katılması hedeflenmektedir.
 • Hedef Odaklı Büyüme Aşaması: Bu aşamada kuruluşların bir önceki aşamada geliştirdikleri temel yetkinlikleri kullanarak teknoloji transfer faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini sağlayacak ve etkinliğini artıracak eylemleri planlamaları ve hayata geçirmeleri beklenmektedir. Bir önceki aşamada belirli bir olgunluğa ve yetkinlik seviyesine ulaşmış kuruluşlar, bu aşamada performans hedeflerindeki gerçekleşme düzeyi ile orantılı olarak desteklenecektir. Bu aşamada kuruluşların yeni yetkinlikler geliştirerek teknoloji transferi ve girişimcilik kapasitelerini iyileştirmeleri, yeni işbirliği ağlarına dâhil olmaları, aktif bir öğrenme sürecini hayata geçirerek teknoloji transferi alanındaki iyi uygulamaları diğer kuruluşlarla paylaşmaları ve diğer kuruluşların iyi uygulamalarını kendi iş süreçlerine uyumlu hale getirmeleri beklenmektedir.